Pedagog specjalny

mgr Joanna Wójcik


 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023Poniedziałek
Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.00-15.00
9.00-14.30 10.00-16.00
10.10-16.10

Konsultacje
dla rodziców:
10.10-11.10
9.00-14.30

Gabinet pedagoga specjalnego - pokój numer 142, I piętro.

Do podstawowych zadań pedagoga specjalnego należy:
·       Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań
w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

·       współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
·       wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
·       udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
·       współpraca z pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej;
·       przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 
Serdecznie zapraszam Rodziców, którzy zainteresowani są pomocą w zakresie:
·       problemów dydaktycznych, wychowawczych i rozwojowych dzieci,
·       są zaniepokojeni niepowodzeniami edukacyjnymi dzieci,
·       szukają placówek i instytucji niosących pomoc w przypadku problemów z dziećmi,
·       szukają możliwości dalszego kształcenia dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego po ukończeniu szkoły podstawowej.

 

 

 


                        

 

 .

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright