Rzecznik Praw Ucznia

Pani Iwona Polubiec

Preambuła
 W naszej szkole powołany został Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. Uczniowie zdecydowali, że funkcję tę będzie pełniła pani Iwona Polubiec.

O rzeczniku:
Witam.
Nazywam się Iwona Polubiec.
Uczę przyrody w Szkole Podstawowej nr 9 im. Królowej Jadwigi   w Białej Podlaskiej. Zostałam wybrana przez Was na Rzecznika Praw Ucznia. Przygotowałam tu informacje, które mam nadzieję, będą dla Ciebie ważne i przydatne.
Każdy uczeń Naszej szkoły powinien znać i przestrzegać praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły. Z pełnym brzmieniem Statutu lub WSO (czyli Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania) możesz zapoznać się  w Bibliotece szkolnej. Wyciąg dotyczący praw i obowiązków ucznia jest wywieszony w gablocie obok sali 23.

Rzecznik czuwać będzie nad zapewnieniem uczniom:
•  prawa do bezpiecznej nauki,
•  prawa do życia bez przemocy i poniżania,
•  prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
•  prawa do rzetelnej informacji.
 
DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:
 - kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,
 - gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,
 - uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły,
 - stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka,
 - wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,
 - upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną,
 
Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot
w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika
z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również
drugiej strony konfliktu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA:
 - znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,
 - przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw,
 - udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia,
 - udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 - wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,
 - wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,
 - informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 - kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych,

Tryb postępowania w kwestiach spornych UCZEŃ - UCZEŃ:
 - zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 - podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 - skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa w razie kłopotów
   z rozstrzygnięciem sporu,
 - w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 - ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor,
Tryb postępowania w kwestiach spornych NAUCZYCIEL - UCZEŃ:
 - zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 - podjęcie mediacji ze stronami,
 - zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 - wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności
   z rozstrzygnięciem sporu,

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:
1.    Konwencja o Prawach Dziecka
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)
2.    [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8
oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)
3.    Europejska Konwencja Praw Dziecka
sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.
4.    O RZECZNIKU PRAW DZIECKA
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.
5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
6.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
7.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
8.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
9.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
 
Konwencja Praw Dziecka
(fragmenty)
Konwencja informuje, że wszyscy są równi bez względu na: rasę, kolor skóry, płeć, pochodzenie społeczne, cenzus majątkowy, języka, religię, poglądy polityczne.
Art.13    Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi, czyli poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkiego rozwoju w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub innej - według wyboru dziecka.
Art.14    Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
Art.15    Dziecko ma prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.
Art.17    Państwo umożliwia dziecku dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych.
Art.18    Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie dziecka.
Art.19    Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdą lub zaniedbaniem, złym traktowaniem lub wyzyskiem, bądź wykorzystaniem seksualnym.
Art.20    Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.
Art.23    Dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.
Art.28    Państwo będzie popierało i rozwijało międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczynienia się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej.
Art.29    Nauka dziecka będzie ukierunkowana na :
a) rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka
b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka - jego podstawowych swobód oraz zasad
c) rozwijanie szacunku dla jego rodziców (opiekunów), jego tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka i z którego pochodzi
d) przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia
Art.33    Państwo zapewnia dziecku ochronę przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych.
 
Ważne telefony:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Al.1000- lecia 22 Biała Podlaska
tel. 083- 343 33 50

„ Niebieska linia” – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 0801- 120 002

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Brzeska 41 Biała Podlaska
tel. 083- 343 29 82

Rzecznik Praw Dziecka
tel.022- 696 55 55

Rzecznik Praw Ucznia i Rodzica
tel.0697 700 300

Środowiskowy Punkt Konsultacyjny
ul. Leszczynowa 16 Biała Podlaska
tel. 083- 342 69 51

Telefon Zaufania Ogólnoproblemowy
Biała Podlaska
tel. 083- 988
 
Pamiętaj,
W każdym przypadku zwracasz się do osób kompetentnych.
Możesz liczyć na ich pomoc i dyskrecję.
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem Postaram się skutecznie zająć Waszymi sprawami.
Zawsze znajdę dla Was czas!


MOŻESZ ZE MNĄ POROZMAWIAĆ CODZIENNIE
  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU sala 22.
 

nasz patron

Św.  Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright