Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej 
w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

Szkoła umożliwia pełną realizację założeń wszechstronnego kształcenia, a więc osiągnięcie możliwie najwyższego stopnia rozwoju psychofizycznego dziecka, przygotowanie go do dalszej systematycznej nauki oraz do samokształcenia i samorozwoju. Szkoła mocno zakorzeniona w lokalnym środowisku, rozwijająca zainteresowania historyczne ucznia i kształtująca postawy patriotyczne, ze szczególnym uwzględnieniem patrona szkoły oraz dynastii Jagiellonów. Kształtuje w uczniu chęć identyfikowania się ze szkołą i najbliższym środowiskiem, poczucie przynależności regionalnej i narodowej oraz świadomości europejskich korzeni kulturowych.

Szkoła aktywnie i systematycznie współpracująca z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. Zapewnia uczniom stałą opiekę wychowawcy, pracowników świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej, logopedy oraz zajęcia w ramach zespołów korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Wszystkie te działania minimalizują skutki różnych zagrożeń, przyczyniają się do tego, aby uczniowie: czuli się bezpiecznie, umieli radzić sobie w trudnych sytuacjach i mieli świadomość wsparcia ze strony szkoły. Szkoła tolerancyjna wychowująca ucznia tak, aby w ocenie drugiego człowieka nie kierował się wyglądem zewnętrznym, statusem majątkowym, kolorem skóry, wyznaniem, niesprawnością fizyczną czy umysłową. Powinien szanować ludzi i dostrzegać w nich pozytywne wartości. Szkoła otwarta na potrzeby uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej i społeczności poprzez aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.

Szkoła przyjazna dziecku, w której uczniowie czują się akceptowani, a rodzice mogą współuczestniczyć w procesie wychowawczym. W naszej szkole partnerami są nauczyciele, uczniowie i rodzice. Każdy podmiot posiada prawa i zna swoje obowiązki, które akceptuje i których przestrzega. Taki układ sprzyja dobremu funkcjonowaniu w społeczności szkolnej i pozwala przygotować uczniów do pełnienia różnych ról społecznych. Szkoła uczy funkcjonowania w różnych sytuacjach od typowych do nieprzewidywalnych, wymagających podejmowania samodzielnych decyzji. Kształci umiejętność funkcjonowania w różnych grupach, w: klasie, grupie rówieśniczej, rodzinie, społeczności lokalnej. Uczy przestrzegania zasad współpracy w zespole, czyli odpowiedzialności za podjęte działania, podporządkowania się decyzjom większości oraz zmierzania do realizacji założonego celu. Przygotowuje do życia w strukturach demokratycznego państwa, także poprzez rozwijanie samorządności.

Zapraszamy.

nasz patron

Św. Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright