Logopeda 

Pani mgr Barbara Maliszkiewicz

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2023/2024


 

PONIEDZIAŁEK

 

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

8.00 – 12.00

7.30 - 8.00

Konsultacje 
dla rodziców

 

 

8.00 -  12.00

 

8.00 – 13.00


 

8.00 – 13.30

 

8.00 – 11.30

7.30 - 8.00

Konsultacje
dla rodziców

 

Gabinet logopedy  - parter, pok. 28

Logopeda mgr Barbara Maliszkiewicz prowadzi działania w zakresie:

DIAGNOZY – TERAPII – PROFILAKTYKI ZABURZEŃ MOWY

Procedury przyjmowania uczniów na terapię logopedyczną
w Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej

 

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 
W pierwszej kolejności na zajęcia logopedyczne przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie/opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.
 
O udziale w zajęciach logopedycznych decyduje logopeda  na podstawie badania diagnostycznego, wywiadu z rodzicem oraz analizy dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej i  medycznej ucznia.
 
Logopeda diagnozuje wszystkie dzieci z klas pierwszych i oddziału przedszkolnego we wrześniu każdego roku szkolnego. Dzieci zgłaszane przez rodziców, nauczycieli, pedagoga, psychologa diagnozowane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia.
 
Objęcie ucznia zajęciami logopedycznymi wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 
Wyrażenie zgody jest równoznaczne z zobowiązaniem, że dziecko będzie uczęszczało na zajęcia regularnie. Każda nieobecność na zajęciach powinna być przez rodzica usprawiedliwiona.
Dwie nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających
na terapię i objęcie  terapią następnego dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce
i potrzebujących pomocy logopedycznej.
 
Terapia logopedyczna jest procesem, a zatem jej czas trwania jest uzależniony od indywidualnego przypadku. Logopeda udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem
w domu za pośrednictwem zeszytów ćwiczeń logopedycznych.
 
Rodzice uczniów/prawni opiekunowie mając na celu dobro dziecka zobowiązani są do regularnego kontynuowania terapii logopedycznej i wykonywania zalecanych przez logopedę ćwiczeń z dzieckiem w domu ( materiały do ćwiczeń bądź/ i wskazówki do pracy otrzymują dzieci podczas zajęć). Spotkanie dziecka z logopedą nie jest jedynym i wystarczającym elementem terapii.
 
Rodzice uczniów/prawni opiekunowie mogą uzyskać informacje o postępach dziecka w terapii w trakcie indywidualnych spotkań z logopedą w godzinach pracy logopedy oraz w czasie dyżurów pełnionych podczas konsultacji nauczycielskich zgodnie z harmonogramem konsultacji.
 
Liczba uczestników zajęć logopedycznych wynosi do 4 uczniów. W uzasadnionych przypadkach zajęcia są prowadzone indywidualnie.
 
Dzień tygodnia, godziny, częstotliwość zajęć ustala logopeda.
 
Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą przy założeniu systematycznego utrwalania w domu.
 
Uczeń może zostać wypisany z zajęć również na pisemny wniosek rodzica/opiekuna.

 


Zadania logopedy:

  
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawowe cele terapii logopedycznej:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • Rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie.
 • Wzbogacanie słownika.
 • Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

 Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem osiągania sukcesów w szkole, szczególnie w nauce pisania i czytania. Pozwala uniknąć zaburzeń zachowania i przeciwdziała pogłębianiu się wad wymowy.

  Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!  I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.

 
Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

 • Bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka.
 • Dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
 • Pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie zalecanego materiału zawartego .
 • Chwal i nagradzaj swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku.
 • Spraw, aby praca z dzieckiem była dla Was przyjemna.
 • Ćwicz razem z dzieckiem przed lustrem najczęściej jak tylko możesz.
 • Nawet 10 minut codziennej pracy przynosi lepsze efekty niż raz w tygodniu a długo    i żmudnie.

  Pamiętaj! Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy z logopedą rodziców.
 I tylko wówczas, gdy współpraca Dziecko-Logopeda-Rodzice  ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.    

  

Organizacja zajęć logopedycznych:

   Logopeda we wrześniu przeprowadza przesiewowe badania mowy wśród uczniów klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Logopeda współpracuje z rodzicami dzieci i nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej. Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie i w małych grupach liczących do czworga uczniów. Logopeda łączy dzieci w grupy zbliżone pod względem wady wymowy. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia.    

Na czym polega terapia logopedyczna w przypadku wad wymowy?

  Podczas zajęć logopedycznych uczniowie systematycznie ćwiczą: długość i siłę wydechu, w tym oddychanie dla mowy, artykulację, słuch fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatów, poprawną dykcję, czytanie i różne formy pisania (głównie ze słuchu). Usprawniane są narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie; ustalany jest prawidłowy tor oddechowy; wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej.

  Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne powinno być wyposażone w zeszyt, w którym w odpowiednim czasie (po nabyciu pewnych umiejętności w gabinecie) zapisywane są ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał. Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu, w przypadku dużej liczby dzieci zakwalifikowanych częstotliwość zajęć może być mniejsza, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces .

Czas trwania terapii logopedycznej:

  Terapia logopedyczna jest zindywidualizowana i uzależniona od wielu czynników. Decyduje o tym logopeda. Terapia prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.                       Najczęściej trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, choć są sytuacje, w których może trwać nawet kilka lat (np. w przypadku braku systematycznych ćwiczeń, niestosowania się do zaleceń logopedy czy złożoności problemu, z jakim mamy do czynienia). Należy sobie zdawać sprawę, iż skorygowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą, jest procesem złożonym i przebiega według ściśle określonych etapów.

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

- od momentu rozpoczęcia ćwiczeń – im wcześniej podjęta praca, tym łatwiej wyeliminować nieprawidłowe nawyki;

- systematyczności uczęszczania na zajęcia;

- przygotowania dziecka do zajęć (przygotowanie materiału zadanego do opracowania            w domu);

- wytrwałej kontynuacji pracy w domu tzn. stosowanie się do zaleceń logopedy;

- zaangażowania ucznia, jego chęć do podjęcia wysiłku, współpraca na zajęciach                       i w domu;

- zaangażowania i współpraca rodziców.

Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Konieczne jest, aby dziecko ćwiczyło pod kontrolą rodzica, który jest w stanie skorygować ewentualne błędy.

 

 Zapraszamy.

nasz patron

Św.  Jadwiga Królowa
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright