1

1


ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów biurowych z pendrive dla 24 uczestników szkoleń oraz 49 uczestników warsztatów metodycznych w projekcie „Bialska Szkoła Ćwiczeń”


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych_SP9

ZAŁ. NR 1 formularz ofertowy SP_9

ZAŁ. NR 2 oświadczenie SP_9

ZAŁ. NR 3 wzór umowy SP_9

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Informacja z otwarcia ofert

WAŻNE - ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT
Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania na świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń w projekcie Bialska Szkoła Ćwiczeń


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Część 4 zamówienia „Dostawa, montaż sieci, sprzętu komputerowego, oprogramowania i pomocy informatycznych”


Dostawa sprzętu, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Bialska Szkoła Ćwiczeń"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i biurowych do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół
w Białej Podlaskiej  w ramach projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty,
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Zamówienie realizowane będzie w 5 Częściach.

Ogłoszenie nr 593748
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Oświadczenie załacznik nr 4

Zał. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright