1

11

więcej>1


1

więcej>


1


ZAPRASZAMY DO PODSUMOWANIE

 PROJEKTU

BIALSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ


pods


pods
pods


Warsztaty szkoleniowe:

„Techniki uczenia się”

dr Sabina Wieruszewska – Duraj

29.06.2022 (godz. 16.00 – 19.00)

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej

ul. Zygmunta Augusta 2

zapr


PROGRAM KONFERENCJI 20221

więcej>1

więcej>


1

więcej>1 

Szanowni Państwo, informuję, że prezydent Michał Litwiniuk i skarbnik Urzędu Miasta Marta Mirończuk podpisali umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu, którego celem jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills. Łączna wartość projektu to 1 328 133,67. W imieniu MEN dokument podpisał zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Karol Bieniek.

Wypowiedź prezydenta Michała Litwiniuka:

„Dzięki projektowi uczniowie bialskich szkół będą mogli rozwijać umiejętności niezbędne na rynku pracy (matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia).

Jego uczestnikami są: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół
w Białej Podlaskiej pełniąca rolę Szkoły Ćwiczeń. Szkoły wspierane to 5 szkół z terenu miasta Biała Podlaska, w tym 1 szkoła specjalna i 2 szkoły z terenów wiejskich gminy Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym.

W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych:

73 nauczycieli ww. szkół rozwijających u uczniów klas 1-8 kompetencje przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, posługiwania się j. obcym;

10 dyrektorów i wicedyrektorów ze szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych;

10 studentów studiów wyższych kierunków nauczycielskich głównie
z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, którzy podczas praktyk będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów.

W ramach wzbogacenia o wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjności metod kształcenia do udziału w warsztatach i współpracy na platformie doskonaleniewsieci.pl zostaną zaproszeni i wezmą czynny udział, pracownicy Bialskiego Centrum Kultury - m.in. prowadząc nowatorskie zajęcia pozaszkolne z grafiki komputerowej.

W ramach projektu Gmina Miejska Biała Podlaska będzie odpowiedzialna za realizację następujących zadań:

1. szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkoły ćwiczeń,

2. prowadzenie działań szkoły ćwiczeń

koordynowanie działań szkoły ćwiczeń,

utworzenie i moderowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia,

opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie 100 lekcji pokazowych,

prowadzenie przez trenerów zespołów przedmiotowych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, superwizji,

dla dyrektorów i wicedyrektorów na temat zarządzania kapitałem ludzkim,

zakup materiałów biurowych dla uczestników warsztatów metodycznych

3. zakup wyposażenia pracowni z czterech obszarów przedmiotowych: przyrodniczego, informatycznego, matematycznego i języków obcych”.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja. Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.  Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.

 


1

 
 

 

 .

 

 

 

.
nasz patroN

Św. Jadwiga Królowa

ur. 3 października 1373

zm. 17 lipca  1399


1

1

30

om

lko

om

om

om

om

Ciekawe linki


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: zeszbp@gmail.com
Copyright